ŞU ANDA BURADASINIZ : ANA SAYFA
İlgili Bağlantılar
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1.Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parselleri ve  yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile  21.04.2017  Cuma   günü   saat  15:00’ de başlamak üzere satılacaktır.

2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni    huzurunda yapılacaktır.

 3-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 Polatlı/ANKARA

 5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 6- İhaleye katılabilmek için;

      a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

b)  Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

c)  Geçici Teminat,

d)  Şartname ve  şartname alındı makbuzue)  Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

   f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

   g)  Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

   h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

   ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik  edilmiş yetki belgesi.

 7- Şartname bedeli 50,00TL

 8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 21.04.2017   Cuma günü   saat  15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

İlan olunur.

İHALE TARİHİ: 21.04.2017 15:00:00

İNDİRİLECEK BELGELER

 
DİĞER İHALELER
17.08.2016 - 10:30:00
18.08.2016 - 10:30:00
26.08.2016 - 15:15:00
12.11.2016 - 10:30:00
15.11.2016 - 10:30:00
21.11.2016 - 10:30:00
23.12.2016 - 15:00:00
04.01.2017 - 10:30:00
03.02.2017 - 15:00:00
27.02.2017 - 10:30:00
28.02.2017 - 15:00:00
21.03.2017 - 15:00:00
24.03.2017 - 10:30:00
18.04.2017 - 15:00:00
21.04.2017 - 15:00:00