İlgili Bağlantılar
İmar-İnşaat Hizmetleri

İNŞAAT RUHSATI ALMA

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır.

• Ruhsat talep dilekçesi 
• Tapu sureti 
• Çap 
• İmar durumu 
• Plan kote 
• Yol kotu tutanağı 
• Kanal kotu tutanağı 
• Proje müellifi belgesi

Mimar
İnşaat mühendisi
Makine mühendisi
Elektrik mühendisi
• Zemin etüt raporu 
• Projeler 5 Takım ( yapı denetim kuruluşunca onaylı )
1-Mimari 
2-Betonarme ve betonarme hesapları 
3-Elektrik 
4-Sıhhi tesisat 
5-Isı yalıtım hesabı 
6-Gerekiyorsa asansör ve kalorifer
• Yapı denetim izin belgesinin noter tasdili sureti 
• Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı 
• Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme 
• Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
• Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz ( aslını ibraz etmek kaydı ile sureti )
• Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenilmesinde
1-Ticaret odası kaydı 
2-Vergi mükellefi olması 
3-Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
• Yapının müteahhitliğinin yapı sahibi dışında birinin üstlenmesi durumunda

1-Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme 
2-vergi levhası 
3-Ticaret sicil gazetesi

Dilekçe ve ekleri tam olan dosyaların kaydı yapılarak İmar Müdürlüğünce incelenir. Eksiklikler varsa mal sahibi ve yapı denetim firmasına bildirilerek eksiklikler giderilmesi istenir. Sığınak gerekli ise sığınak komisyonundan uygundur raporu istenir. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğünden otopark hesabı istenir.

Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İSKAN RAPORU (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ)

İskan Raporu Nedir?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İskan Raporu Almanın Koşulları Nelerdir?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekomünikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair raporlar istenir. Teknik raporlarla verildikten sonra yapı ile ilgili S.S.K. ilişiksiz belgesi ve Veri Dairesine harç ödendi belgesi gelmesine mütakip İskan Ücreti yatırılarak Genel İskan Raporu düzenlenir.