ŞU ANDA BURADASINIZ : ANA SAYFA - SOSYAL HİZMETLER - Ruhsat Hizmetleri
İlgili Bağlantılar
Ruhsat Hizmetleri

İSTENİLEN BELGELER
A) ŞAHISLAR İÇİN
1)Başvuru formu;
3) İşyerinin Mülkiyet Durumu;
   a) Kiralık ise Kira Kontratı (asıl),
    b) Mülk Sahibi ise Tapu Sureti.
4) 2 adet resim,
2)Maliye Vergi Levhası ve Yoklama Fişi,
5) T:C: Kimlik Numarası,
6) Sicil Tasdiknamesi ,
7) Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt Belgesi,
8) Kat Mülkiyetine Tabi ise Kat Maliklerinden Muafakatname ,
9) İtfaiye Raporu,
10) Yapı Kullanma İzin Belgesi,
11) Özel Yapı Gerektiriyor ise Fen İşlerinden gerekli izin,
12) Karayolları Trafik Güvenliği gerektiren işyeri ise Karayollarından Uygunluk Belgesi,
13) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ise Mesafe Krokisi,
14) Ustalık Gerektiren İş Kollarından Ustalık belgesi
15) Yabancı Uyrukluların İşyeri Açması ve Çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
B) ŞİRKETLER İÇİN
1) Başvuru Formu,
Maliye Vergi Levhası ve Yoklama Fişi,
3) İşyeri Kiralık İse Kira Kontratı ,
4) Ticaret Sicil Kaydı,
5) Ticaret Sicil Gazetesi,
6) Mesul Müdürlük Sözleşmesi ve Mesul Müdürün Nüfus Cüzdanı,
7) İmza Sirküleri ,
8) Kat Mülkiyetine tabi ise Kat Maliklerinden Muafakatname,
9) İtfaiye Raporu,
10) Yapı Kullanma İzin Belgesi,
11) Özel Yapı Gerektiriyor ise Fen işlerinden Gerekli İzin,
12) Karayolları Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri ise Karayolları Uygunluk Belgesi,
13) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ise Mesafe Krokisi,
14) Yabancı Uyrukluların İşyeri Açması ve Çalıştırması Konusunda, Yabancılarla İlgili Mevzuat Hükümleri Uygulanır.
MESUL MÜDÜRLÜK : İşyeri Sahibinin Tüzel Kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere Mesul Müdür görevlendirilmesi zorunludur.
BAŞVURU YERİ
POLATLI BELEDİYESİ İKTİSAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel. 0312.6234545 Dahili- 141
RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİREN HALLER
· İşyerinin unvanının değişmesi,
· İşyeri sahibinin değişmesi,
· Faaliyet konusunun değişmesi veya faaliyet konularının eklenmesi,
· İşyerinin adresinin değişmesi.
ÖZEL YAPI GEREKTİREN İŞ YERLERİ
Sinema, Tiyatro, Düğün Salonu, Otel, Hamam, Sauna , Ekmek Fırını.
KAT MÜLKİYETİNE TABİ İŞYERLERİ
Sinema, Tiyatro, Kahvehane, Gazino, Bar, Pavyon, Klüp, Dans Salonu ve Benzeri Eğlence Toplantı Yerleri Fırın, Lokanta, Pastane, Süthane gibi gıda ve beslenme yerleri İmalathane, Boyahane, Basımevi, Galeri ve çarşı.
İTFAİYE RAPORU GEREKTİREN İŞYERLERİ
a) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri,
b) Parlayıcı, Patlayıcı vb. Tehlikeli Madde Üretildiği, Satıldığı ve Depolandığı İşyerleri,
c) 30 Kişiden Fazla Çalışanın Bulunduğu İşyerleri,
d) 1’den Fazla İşyerinin Bir Arada Bulunduğu İş hanı, Çarşı ve Pasajlarda Açılacak Her Türlü İşyerleri. 
HAFTA TATİL RUHSATI VERİLMESİ
394 Sayılı Hafta Tatil Kanununa göre Hafta Tatil Ruhsatına tabi işyerlerine Hafta Tatil Ruhsatı tanzim edilmektedir. Bu tür işyerleri :
Sinemalar – Tiyatrolar,
• Konser Salonları,
• Halkı Eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri,
• Hanlar, Oteller,
• Lokantalar, kafeteryalar, barlar
• Kahvehaneler, lokaller
• Fırıncılar, unlu mamulcüler
• Manavlar, kasaplar, balıkçılar, ciğerciler ve sakatatçılar (Çabuk bozulan gıda maddelerinin satışı yapılan yerler),
• Büfe ve tekel bayi,
• Fotoğrafhaneler,
• Çiçekçiler,
• Nalbant,alet edevat satanlar,
• Loto, Toto, Piyango Bayileri,
• Otobüs Yazıhaneleri,
• Hediyelik eşya satan işyerleri
• İstenen Belgeler :
• Dilekçe 
• Belediye veya Emniyet Ruhsatının Fotokopisi
NOT: Hafta Tatil Ruhsatının yasa gereği her yıl 01-31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir.
ÖLÇÜ AYAR VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİNİN YAPILMASI
Belediyemiz gelir servisince her yıl 01 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında beyanname kabulü yapılacağı halkımıza duyurulur ve bahsi geçen tarihler arasında beyanname verenlerin listesi Mart ayı içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ölçü ve Ayar Müdürlüğüne bildirilir. Ölçü Ayar Müdürlüğü tarafından verilen randevu günü beyanname verenlere ve halkımıza ilanen duyurulur.
Kontrol ve muayene sonucu cezaya girmiş işlemler İzmir Ölçü ve Ayar Müdürlüğü tarafından 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Hükümlere göre tahsil edilmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESE NEDİR?
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,
İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,
GAYRISIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ
A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
1- ENERJİ SANAYİİ

1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,

1.2- Nükleer enerji santralleri.
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ:

2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri, 

2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,

2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri,

2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri,

2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları.
3- MADEN SANAYİİ

3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütleme, paketleme ve karıştırma tesisleri, 

3.2- Seramik ve porselen fabrikaları,

3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,

3.4- 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı, taşların çıkarılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m3 ve üzeri kapasiteli mermer kesme işleme ve sayalama tesisleri,

3.5- Kazı ve döküm alanı olarak toplam 25 hektar ve üzerinde açık işletme maden ocakları, kazı ve döküm alanı olarak toplam 150 hektar ve üzeri çalışma alanına sahip kömür çıkarma, yıkama ve eleme tesisleri, 25 hektar ve üzeri alandan ham madde çıkartılan taş ocakları, 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitedeki taş ocaklarından çıkarılan ham maddelerin her türlü işlemden geçiren tesisler, 

3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

3.7- Asbest ve asbest katkılı ürünleri üretme, işleme ve biçimlendirme tesisleri,

3.8- Çeşitli metotlarla cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,

3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri.

4- KİMYA SANAYİİ

4.1- Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri

  4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar,

  4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri,

  4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri,

  4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri, 

  4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri,

  4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri,

  4.1.7- Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri.

4.2- Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler 

  4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler,

  4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler,

  4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri,

  4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim tesisleri,

  4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, 

4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri,

4.4- Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildiği tesisler,

4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler,

4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, 

4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan fabrikaları, 

4.8- Cam ve cam eşya üretim fabrikaları,

4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri,

4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri,

4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri,

4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri,

4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler,

4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları,

4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler, 

4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri, 

4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,

4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları,

4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri, 

4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri, 

4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri, 

4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.

5-PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,

5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşıma tesisleri,

5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri, 

5.6- Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri.
6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1- Şeker fabrikaları,

6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar, 

6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhaneler,

6.5- Su ürünleri, salyangoz, kurbağa vb. işleme yerleri,

6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları,

6.7- Maya üretim tesisleri,

6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri,

6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. üretim tesisleri,

6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri,

6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler.
7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ

7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri, 

7.2- Rendering tesisleri,

7.3- Tehlikeli ve tıbbî atık yakma tesisleri,

7.4- Katı atık depolama tesisleri,

7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,

7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.
8-TEKSTİL SANAYİİ

8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları,

8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları,

8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri,

8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri.
9-DİĞERLERİ

9.1- Ham deri işleme tesisleri,

9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri,

9.3- Her çeşit karton ve mukavva üretim fabrikaları,

9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri, 
B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
1-ENERJİ SANAYİİ

1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,

1.2- Torba yakıt üretim tesisleri,

1.3- Odun kömürü imal yerleri,

1.4- Rüzgar enerji santralleri,

1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler.
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği tesisler,

2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,

2.3- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri,

2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,

2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,

2.6- Balata imal yerleri,

2.7- Zımpara fabrikaları,

2.8- 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri.
3- MADEN SANAYİİ

3.1- Kireç ocakları,

3.2- Ham tuz üretme işleme yerleri ve her türlü tuz fabrikaları,

3.3- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

3.4- 5.000 m3/yıl altında kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkarılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m3 altında kapasiteli mermer kesme işleme ve sayalama tesisleri,

3.5- Kazı ve döküm alanı olarak toplam 25 hektarın altında açık işletme maden ocakları, kazı ve döküm alanı olarak toplam 150 hektarın altında çalışma alanına sahip kömür çıkarma tesisleri, 25 hektar ve üzeri alandan hammadde çıkarılan taş ocakları, 100.000 m3/yıl altında kapasitedeki taş ocaklarından çıkarılan hammaddenin her türlü işlemden geçirildiği tesisler, 

3.6- Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit vb. kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

3.7- Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,

3.8- Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

3.9- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme vs. malzemelerin imal tesisleri,

3.10- Mozaik imal yerleri,

3.11- Maden cevheri depolama yerleri,

3.12- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,

3.13- Hazır beton tesisleri,

3.14- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri, 

3.15- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisi. 

4- KİMYA SANAYİİ

4.1- Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri,

4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri, 

4.3- Mürekkep üretme tesisleri,

4.4- 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,

4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri,

4.6- Melamin eşya üretim yerleri,

4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,

4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,

4.9- 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo fabrikaları,

4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama tesisleri,

4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,

4.12- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri,

4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun üretim tesisleri, 

4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi müstahzarat laboratuarları, 

4.15- 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,

5- PETROKİMYA SANAYİİ 


5.1- 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

5.2- Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün
depolama tesisleri,

5.3- Akaryakıt satış istasyonları ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3’ten az kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 8 m3- 300 m3 arasındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

5.4- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den küçük çaplı borularla taşıma tesisleri, 

5.5- 250 kg- 500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1- 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, 

6.2- 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları,

6.3- Kültür mantarı üretim tesisleri,

6.4- Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,

6.5- Çiğit fabrikaları,

6.6- Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri, 

6.7- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri, 

6.8- Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri,

6.9- Meşrubat üretim tesisleri,

6.10- Fruko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler,

6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten tesisler, 

6.12- Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları,

6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,

6.14- Çiklet fabrikaları,

6.15- Günlük üretimi 500 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten yerler, 

6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler,

6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler,

6.18- Buz üretim tesisleri,

6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,

6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,

6.21 - 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri, 

6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,

6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,

6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler,

6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,

6.26 - Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,

6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler,

6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,

6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,

6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,

6.32- İçecek tozu üretim tesisleri,

6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,

6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,

6.35- Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri,

6.36- Sakatat işleme tesisleri, 

6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama tesisleri, 

6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları, 

6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri,

6.40- Gıda ışınlama yerleri, 

6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.

7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ

7.1- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,

7.2- Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,

7.3- Katı atık ara transfer istasyonları,

7.4- Kompostlama tesisleri,

7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri, 


8- TEKSTİL SANAYİİ 

8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri,

8.2- Çırçır fabrikaları,

8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri,

8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,

8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri, 

8.6- 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.
9-DİĞERLERİ

9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,

9.2- Mum ve balmumu üretim tesisleri,

9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler,

9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,

9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,

9.6- 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri,

9.7- Tomruk ve kereste depoları,

9.8- Her nevi hurda depoları,

9.9- Steril katgüt üretim tesisleri,

9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,

9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri,

9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri, 

9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar,

9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,

9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri,

9.16- Oto bakım ve servis istasyonları,

9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,

9.18- Kibrit fabrikaları,

9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri,

9.20- Kurşunkalem fabrikaları,

9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları,

9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.


C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
1- ENERJİ SANAYİİ
1.1- Akü tamir yerleri,
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1- 50 HP´den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri,

2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP´den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri.
3- MADEN SANAYİİ

3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri, 

3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,

3.3- Çini atölyeleri,

3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme vb. malzeme imal yerleri,
4- KİMYA SANAYİİ

4.1- Saf su ve asitli su üretim yerleri,

4.2- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri,

4.3- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,

4.4- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri,

4.5- Kuru temizleme yerleri,

4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.
5-PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- 8 m3 den az kapasitede sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonları,

5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,

5.3- 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1- Un ve bulgur değirmenleri,

6.2- Tarhana vb. imal yerleri ,

6.3- Boza üretim yerleri,

6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.5- Tuz öğütme yerleri,

6.6- Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,

6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,

6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri,

6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,

6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,

6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri, 

6.12- Dondurma külahı üretim yerleri

6.13- 10 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları, 

6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri,

6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler,

6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri,

6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler, 

6.18- Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan, süper, hiper, gross, mega marketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapmak ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm vb. şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri, 

6.19- Günlük üretimi 500 kg/gün ve 500/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri 

6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri, 

6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,

6.23- Yumurta paketleme yerleri,

6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,

6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,

6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.
7-TEKSTİL SANAYİİ

7.1- Şapka ve keçe imal yerleri,

7.2- 50 HP´den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler,

7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları,

7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri.
8-DİĞERLERİ

8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,

8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları, 

8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri, 

8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri

8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,

8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler,

8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri,

8.8 - Termal su kullanan hamamlar,

8.9- Otomobil yıkama tesisleri,

8.10- Oto lastik tamir atölyeleri,

8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,

8.12- 50 HP´den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler, 

8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 - 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri. 
RUHSAT İŞLEMLERİ:

2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen evraklardan oluşan dosyalarını Belediyemiz Gelir Servisine teslim ederler. GSM İnceleme Kurulu tarafından yerinde ve dosyasında yapılan inceleme sonucunda açılmasında bir engel olmayan müesseselere ruhsatları düzenlenir.
İSTENEN BELGELER:

1) Beyanname(Gelir Servisinden temin edilir)

2) Şahıs ise; 1 adet fotoğraf ve T.C. kimlik numarası
Şirket ise; İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi

3) Vergi Levhası Fotokopisi

4) Oda Kayıt Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi

5) Tapu Sureti 

6) Kiracı ise Kira Kontratı

7) Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)

8) Yapı Kullanma İzni 

9) İtfaiye raporu (Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği,satıldığı ve depolandığı işyerleri ile otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyeri)

10) Numarataj Belgesi

11) Kapasite Raporu(Gerekli ise)

12) Motor Beyannamesi (Gerekli ise)

13) Vaziyet Planı (İnceleme Kurulu Kararı ile İmar Müdürlüğünce S.K.B. işaretlendiği)

14) İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu (2. Sınıf GSM ‘lerden)

15) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu (2.Sınıf GSM’ lerden)

16) Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri için Gerekli İzin

17) ÇED Yönetmeliği Kapsamında ise ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi

18) Emisyon İznine Tabi ise Belgesi

19) Deşarj İznine Tabi ise Belgesi

20) Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi ise Belgesi

21) Kat Mülkiyetleri Kanunu kapsamında tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde;fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, gibi işyerlerinin açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekir.

22) Umumi Hıfzısıhha Kanununa Göre İşyeri Tabibi, Diğer Sağlık Personeli ve Sağlık Ünitesi Gerekliyse( 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler için) 

RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER:
Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. 
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. 
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ NEDİR?
Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.
Çalışma İzni ve Gıda Sicili almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Belediyemiz Gelir Servisine başvururlar. Söz konusu işyerinin, 27/08/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” in 5. maddesinde belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartları yerine getirmesi halinde çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, iş yerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.

İSTENEN BELGELER:
1- Dilekçe
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
3- Şirket ise; Ana sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
4- İmza Sirküleri sureti
5- GSM ruhsatı veya noter onaylı nüshası
6- Kapasite raporu
7- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge( meslek odası olmayanlardan istenmez)

TABLO-1:Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları
1- Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Zootekni).

2- Hayvan Kesim Yerleri: Veteriner Hekim.

3- Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Zootekni).

4- Meyve/Sebze İşleyen İş Yerleri (konserve, reçel-salça-meyve suyu-işlenmiş meyve-dondurulmuş meyve-tahin pekmez ...vb.): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.

5- Meyve/Sebze Ambalâjlayan İş Yerleri (taze/kurutulmuş): Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.

6- Tuz ve Çay Üreten İş Yerleri (bitkisel, meyve, siyah...vb.): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Kimya Mühendisi, Kimyager.
7-
Unlu Mamuller (simit-yufka-kadayıf-galeta...vb.), Ekmek ve Ekmek Çeşitleri, Pastacılık Ürünleri, Un, Bulgur ve Makarna Üreten İş Yerleri ile Hububat ve Bakliyat İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog.

8- Margarin, Aromatik Yağ ve Bitkisel Yağ Üreten İş Yerleri (zeytinyağı dâhil): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece ham yağ üretiminde)], Kimya Mühendisi, Kimyager, Ziraat Fakültesinin diğer bölümleri (sadece dolum yapan iş yerlerinde).

9- Şeker ve Şekerli Ürünler Üreten İş Yerleri (bisküvi-çikolata-kokolin-gofret-helva-lokum-şekerleme...vb): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece şeker fabrikası)], Kimya Mühendisi, Kimyager.

10- Alkollü İçki Üreten İş Yerleri: Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda), Kimya Mühendisi, Kimyager.

11- Alkolsüz İçecek Üreten İş Yerleri (içecek tozları dâhil): Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Kimya Mühendisi, Kimyager.

12- Bal, Polen, Arı Sütü ve Temel Petek Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Zootekni), Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi.

13- Baharat ve Kuru Yemiş İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog. 

14- Toz Karışımlar, Sakız, Vaks/Sakız Bazı, Nişasta, Çerez, Cips, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar, Çocuk Besinleri ve Hazır Çorba Üreten İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.

15- Hazır Yemek Üreten İş Yerleri ile Entegre Fındık/Fıstık İşleyen İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.

16- Yemek Fabrikaları (tabldot yemek-soğuk meze...vb): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü Mezunu (4 Yıllık).

17- Maya, Fermente ve Salamura Ürünleri Üreten İş Yerleri (sirke-yaprak-turşu, zeytin vb.): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Biyolog.

18- Gıda Katkı Maddeleri, Aroma Maddelerini Üreten/Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.

19- Su Ürünleri İşleyen İş Yerleri: Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda +Su Ürünleri+Zootekni), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog.

20- Yumurta Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager.

21- Soğuk Hava Depoları, Sade Buz Üreten İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog. 

22- Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri: Gıda Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Makine), Kimya Mühendisi, Kimyager.

23- Sadece Gıda Maddelerini Ambalâjlayan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager.

24- Gıda Işınlaması Yapan İş Yerleri: Ziraat Mühendisi (Gıda), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager.